När muslimerna kom till Europa (ca från år 700 – år 1400 e Kr) medförde de också en bok som kom att bli mycket viktig för astrologins utveckling. Boken hette i den spanska översättningen "El libro conplido en los iudizios de las estrellas" och arbetet genomfördes av en man som arbetade för kung Alfonso.

Detta var den första kompletta boken om stjärnorna, och bokens existens har gett upphov till den gamla gedigna astrologiska tradition som finns i Spanien idag.

Till följd av detta verk kan den som släktforskar i Spanien än idag finna att förfädernas födelsetider och födelsedatum är nogsamt nedskrivna sedan hundratals år tillbaka.

Det finns oändligt många historier som kan berättas om Europas intressanta astrologiska historia men den här artikeln fokuserar på att lyfta fram några olika metoder som används i den karmiska astrologin idag. För ytterligare läsning om historien bakom detta, kolla referenser nedan.

Månknutarna i horoskopet
En av de viktigaste källorna var Bruno Huber (1930-1999), en schweizisk astrolog och grundare av Huberskolan för astrologi. Han skola utgör grunden för den psykologiska grenen av astrologin i Europa idag. Han utvecklade en metod där flera horoskop där användes som speglingar av det faktiska födelsehoroskopet och syftet var att nå en djupare förståelse av personligheten. Huberts mål var att finna själva roten, grundorsaken till ett varför en människa hade ett visst problem och därigenom kunna se och förstå de undermedvetna beteendena. Än idag finns det fortfarande en aktiv astrologisk Huberskola i Barcelona, ​​och flera Hubers böcker publicerades nyligen.

 

Månknuthoroskop
Det är i synnerhet ett av horoskopen som refererar till det karmiska förflutna. Detta horoskop är beräknat med månknutarna (även kallade månens noder) och kallas för det karmiska horoskopet.

I det här horoskopet beskrivs att orsaken till en människas beteende kan ha sitt ursprung i tidigare inkarnationer och förklaringen kan hittas och undersökas i det aktuella födelsehoroskopet. Det karmiska månknutshoroskopet visar kopplingar i det undermedvetna och ger information om djupet i själens resa. Genom att jämföra det karmiska horoskopet med födelsehoroskopet kan vi få en bild av de lektioner och erfarenheter vi fått från tidigare liv som fortfarande kan påverka oss i detta pågående liv. Man använder Kochs hussystem och som ses i exemplet nedan så rör sig noderna medsols, alltså tvärt om som i det vanliga födelsehoroskopet där planeterna rör sig motsols.

Nodhoroskopet liknar födelsehoroskopet, men här räknas ascendenten fram genom norra nodens position i horoskopet. Nodhoroskopet bildar en spegel till själva födelsehoroskopet. Planeternas positioner visar vilka områden i livet där själen bär på erfarenheter från tidigare liv.

De hus där planeterna befinner sig i visar vilka medfödda kvalitéer som följt med själen in i den här livstiden, inte sällan kan dessa variera ganska mycket ifrån placeringarna i födelsehoroskopet. Hubers metod är ganska olik den mondäna astrologins och under de senaste åren har vi upplevt ett ständigt ökat intresse för dessa horoskop även om många också kritiserar hans metod.

 

Månens cykler
I Tyskland finns sedan länge både en lång historia och ett genuint intresse för astrologi och en stark gren är den karmiska astrologin. Astrologen Claude Weiss (Schweiz) har studerat nymånarnas betydelser i sin bok “karmiska horoskopsanalyser” volym 1 och volym 2 och där beskrivs också speciellt sambandet mellan den prenatala nymånen och karma. (Man menar den närmsta nymåne som ägt rum precis före födelsen) och karma. Han utvecklade tillsammans med kollegan Verena Bachmann en teori där den prenatala nymånen och de kommande nymånarna efter födelsen skapade ett system som visar individens karmiska resa igenom livet. Det här systemet består av fyra faser som ärindividuellt uträknade, som lyfter fram de olika utvecklingsfaserna och visar på viktiga vändpunkter i livet. Dessa faser kallas för nymåne cykler och varje cykel är 29 år lång.

Exempel horoskop: En Karmisk Nymåne Cykel för en person som är född den 24.04.1993 kl
11.56 i Vaasa i Finland.

Ett Karmiskt Nymåne Horoskop är baserat på födelsetiden och fastställer på så sätt den prenatala nymånen. Det sägs ge information om de energier som själen förde med sig in detta liv från födseln och tidslinjen som horoskopet följer ger information om hur länge de karmiska problemen kommer att utgöra ett starkt inflytande i personens liv.

Nästa horoskop kallas för Familjens Nymåne Horoskop det beskriver den tid en person lever efter familjens villkor, vilket exempelvis kan vara att axla ansvaret och plikterna i sin familj eller uppväxtmiljö. Detta är en tid då familjelivet är det centrala i människans liv och påverkar individen starkt. Vanligtvis men inte alltid dominerar det här horoskopet fram till medelåldern när nästa vändpunkt börjar.

Vid förändringen, skarven emellan de olika horoskopscyklerna, upplever personen vanligen en turbulens eller en överlappande period, som kan upplevas som en vändpunkt i livet. Inte sällan minns människorna mycket tydligt detta skifte och kan berätta om vad som hände under skiftperioden.

Jag har märkt att klienter uttrycker en särskilt stark känsla av förändring i slutet av slutet av Familjens Nymåncykel. Eftersom det här utgör betydande perioder kommer en förändring att ske under de kommande månaderna eller år. Det är inte möjligt att förutsäga det exakta datumet för när cykeln börjar eller slutar men du får ett ganska exakt beräknat datum för cykelns avslut.

De två sista horoskopen i Weiss- och Bachmann-systemet kopplas till människans egen utveckling. Under den personliga Nymåncykeln är det äntligen möjligt för själen att leva ut sina egna önskemål och mål, oavsett av andra människor. Ansvaret för familjen är minskat och nu finns det möjlighet för personlig utveckling. Denna period fortsätter sedan till sista skiftet i det slutliga diagrammet som heter Transcendentala Nymånen. Detta horoskop berättar om slutfasen och är inställd utan ett slutdatum, eftersom det fortsätter ända fram till livets slut. Jag har sett att det här diagrammet kan ha likheter med Karmiska Nymånehoroskopet, som fungerar som avslutningsfas för cykeln.

 

Special Karma
I Frankrike har astrologen Irene Andrieu studerat och utvecklat Karmiska Astrologiska synpunkter på ett intressant sätt. Under sitt livslånga arbete har hon utvecklat ämnet ”speciella karmiska aspekter” som visar att en människa kommer till detta liv med ett specifikt karmiskt uppdrag. Enligt Andrieu betyder ”en specialkarma” att själen har kommit överens om att slutföra vissa områden eller livsläxor, och kanske pekas vissa karmiska problem som individen kan uppleva ut denna livstid. Hennes tankar är baserade på själens fria vilja att välja eller att välja bort vissa karmiska problem. Dessa karman innehåller stora eller små
utmaningar och tydliggör vissa teman i födelsehoroskopet.

Det finns flera olika metoder för att bestämma dessa speciella karman, som sällan syns direkt i ett horoskop. Det speciella karmat måste beräknas för hand. Andrieu betonar också vikten av månknutarna och deras härskare, tillsammans med de element de är placerade i. Hon ser nodernas hus som viktigare än teckenplaceringen på grund av sin individualitet i Placidus hussystem.

Huset där norra noden befinner ses som det område där den karmiska energin uttrycks. Elementen tolkas som en form av helhet, vilket leder till en syntes av noderna. Andrieu kopplar vidare dessa nodplaceringar till hinduistiska system och deras andliga betydelser.

Det andra systemet uttrycker betydelsen av nodernas styrande planeter och de aspekter som de bildar. Genom att titta på nodernas styrare kan du upptäcka att de gör vissa aspekter till varandra. Detta kan också ge information om en persons särskilda karmiska problem. För att ge ett exempel kan din Neptunus vara norra nodens styrare i horoskopet, medan Merkurius är södra nodens styrare. När du tittar på dem närmare kanske du ser att de bildar en konjunktion. Denna aspekt mellan nodernas styrare kommer visar på ett speciellt karmiskt problem som ska lösas under denna livstid. Andrieu ger i sina verk detaljerad information om dessa olika typer av karman och hur de kopplas till olika aspekter i horoskopet.

Exempel horoskop

Ett horoskop som innehåller ett speciellt karma. Nodernas styrare bildar aspekt till noderna.

Brister och karma

De oaspekterade eller tomma delarna i ett horoskop är utgör också ett ämne i den karmiska astrologi och en astrolog som har bidragit till detta synsätt är den engelska astrologen Janis Huntley.

Huntleys syn på oaspekterade planeter är intressant eftersom hon tycker att de är karmiska presenter, redan inlärd kunskap eller lärdomar i ett eller flera tidigare liv. Det är dock enligt henne möjligt att falla tillbaka i planetens fällor, missbruka sin makt eller förlora kontrollen i de berörda områdena. Om en person lyckas använda energierna klokt, kan en planet utan aspekter vara en välsignelse och en styrka som representerar en gammal vis själ som har något att dela med omvärlden. Dessa ointegrerade planeter är också ganska sällsynta. I en studie av Huntley på 400 födelsediagram hade endast 13 en oaspekterad Sun och 7 en oaspekterad måne. För att bestämma om en planet är oaspekterad, kan den inte göra mer än en aspekt inom en orb av 3 grader.

När ett element saknas kan de överkompenseras i horoskopet. Detta är något som vanligtvis sägs vara fallet. Men Huntley köper inte denna teori. Hon anser att människor troligen är omedvetna om det saknade elementet vilket skulle göra det mycket svårt eller omöjligt för en person att uttrycka den kvaliteten på något sätt. Om detta beror på ett karmiskt problem kan det uttryckas igenom norra nodens placering. Om norra noden befinner sig i det saknade elementet så kanske det ligger en djupare karmisk fråga bakom detta.

Det är kanske inte en överraskning att Hitler hade brist i vattenelementet i sitt födelsehoroskop eller att Bill Gates, hade brist på jordelementet. Hitler kunde inte hantera den här bristen alls medan Gates verkligen lyckades över förväntan med jordens rikedom. Detta kan tala för att vissa människor kan hantera en brist i horoskopet medan andra inte gör det.

Karma and relationer
Inom den karmiska astrologin finns många karmaformer och orsaker till inkarnationen presenterade. Vi ser ofta de själsliga sambanden (eng. soul connection) som något som bara är oproblematiskt och gudomligt. Vi kan glömma bort, att det när det gäller karma finns det vanligen en hel del arbete som måste utföras.

Den engelsk astrologen Judy Hall har studerat de olika formerna av karmiska relationer och för att nämna några, när det gäller relationer finns det karmiska läxor att lära som kan det finnas problem runt; beroende, plikt, kärlek och hat, skuld, specifika uppgifter, attityder eller hämnd.

Hall beskriver de olika karmiska förbindelserna i detalj i sin bok ”Karmic Connections”. Hon försöker förstå och förklara varför en viss själ väljer ett visst horoskop, hon tror var själ har ett horoskop som är anpassat för individen. Detta kan också vara något att se upp med när vi förälskar oss och faller pladask för någon. Ett karmiskt förhållande definieras här som en snabb och omedelbar attraktion som kanske inte passar de sociala normerna. Eller en omedelbar attraktion som inte kan ignoreras. En viss lektion att lära sig?

Startar vi ifrån Spanien och arbetar oss upp igenom de olika europeiska länder ser karma astrologi ut att ha utvecklats till att få specialiserade system och nischer i olika astrologiska skolor. Istället för att de arbetar mot varandra kan de utgöra en bra komplettering till varandra.

I mitt eget arbete använder jag simultant flera system och jag har lagt märke till att klienter som söker råd ifrån den karmiska astrologin verkligen har karmiska problem eller ”speciella karman” i sina horoskop. Det är som om att de redan visste att karma astrologi skulle kunna ge ett djupare svar på deras frågor. Och kanske det är möjligt. Det är fortfarande ganska sällsynt att se speciella karman i horoskopen, och varje gång lika spännande att tolka ett nytt!

Referenser:
J Claude Weiss: Karmiche Horoscopanalyse I and II
Huber School in Barcelona: History Timeline of Astrology Rosa Sole-Gubianes
Bruno & Louise Huber: Moon Node Astrology
Judy Hall: Karmic Connections-The birthchart, karma and astrology
Irene Andrieu: LECTURE KARMIQUE 1
Maija Urmas: Finnish Karmic Astrologer Notes
Janis Huntley Astrological Voids- Exploring the missing components in the birth chart
Astro Logos Finnish Astrological Newspaper
Joyce Hopewell: Astrological Psychology

History of Karmic Astrology Europe:
https://www.lucistrust.org/books/about_alice_a_bailey
https://astrologicalpsychology.org/books/moon-node-astrology/

Av: Anne Sundell

Jag har en mastergrad i utvecklingspsykologi och ett diplom från Mercury Internet School of
Psychological Astrology (MISPA). Jag är också en publicerad författare och föreläsare.
Mina intresseområden är psykologisk och karmisk astrologi

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration